VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

Kdo jsme a kam směřujeme?

Louis Roger

ffffffffffPoděkování náleží Švýcarsku, náleží Josephu Bouquetovi, který se od října 2007 věnoval přípravě našeho kongresu!
Poděkování za účastenství náleží Vám všem, drazí přátelé, drazí kamarádi!

ffffffffff Věnujme minutu ticha vzpomínce na našeho přítele Wolfganga Soose z Vídně, našeho bývalého předsedy, který zemřel v říjnu 2006.
Naše společenství federací volnomyšlenkářů bylo založeno roku 1862 v Heidelbergu. V roce 1902 se jeho kongres konal v Ženevě, a po sto šesti letech se znovu scházíme nanejvýš symbolickém městě pro století osvícenství, které je podnětem k tomu, abychom přemýšleli o Voltairovi a o Rousseauovi. Toto město se ve dvacátém století stalo sídlem Společnosti národů, jejímž cílem bylo usilovat o mír mezi národy. Od konce druhé světové války se stalo  hostitelkou mnoha zařízení pro spolupráci mezi národy celého světa. Přijímá nás tedy  město, jímž procházely dějiny,  oslňující město s mezinárodní proslulostí.

ffffffffff Zápasy volnomyšlenkářů v Evropě mezi léty 1850 a 1914 směřovaly determinantně k prosazování laickosti, k dosažení individuálních i kolektivních svobod. Válka z let 1914 až 1918 byla úderem proti činnosti evropské Volné myšlenky. V období mezi dvěma válkami znamenalo devastaci aktivit volnomyšlenkářů především v Německu a v Rakousku. V dnešní době existují v Evropě početná sdružení volnomyšlenkářů, racionalistů a ateistů, která však nespolupracují, a to je politováníhodné.

ffffffffff Od roku 1902 jsme svědky mnoha mezinárodních událostí a geopolitických zvratů, vědeckého a technologického pokroku. To všechno nesporně proměnilo filosofické a sociální vize našich sdružení a stalo se tedy i předmětem zájmů volnomyšlenkářů.
Dědictví našich předchůdců z devatenáctého a z dvacátého století zůstává v platnosti. V posledním dvacetiletí  se však objevila jiná nebezpečenství a do popředí vystoupily jiné zvrácenosti.

ffffffffff Spatřujeme vzestup náboženského integrismu : protestantského evangelicismu, kreacionismu, inteligentního designu, islamismu, katolického fundamentalismu jakož i nejrůznějšího sektářství. Znepokojení způsobují zejména tyto jevy:

 • v mnoha zemích existuje povinná výuka náboženství,
 • v mnoha státech dochází k prolínání politické moci s náboženstvími  (šarija),
 • sem náleží zpátečnická a kriminální nařízení papežů Jana Pavla II. a jeho nástupce Benedikta XVI. v oblasti sexuální a v boji proti aids, který dále probíhá v Africe,
 • po vyhlášení fatwy proti spisovateli Salmanu Rushdieovi jsme se setkali s aférou karikatur v Dánsku, s aférou profesora Redekkera ve Francii, se stažením opery Mozartovy v Berlíně atp.,
 • s kanonizaci třiceti frankistických knězů, vrahů španělských republikánů atd.

ffffffffffVšechny tyto skutečnosti znamenají útoky na svobodu a důstojnost lidství. Z toho důvodu musí naše sdružení v těchto kauzách vystupovat a vést boj.

ffffffffff Nejsme ovšem finančními mocnostmi, nevlastníme vlivné prostředky komunikace (televizi a rozhlas). Zbývá nám však svoboda projevu.
Jsme povinni silně a hlasitě vyjadřovat naše stanoviska v našich periodikách a na internetu, na našich schůzích, na společných akcích s těmi spolky, s nimiž se shodujeme v tom, o co usilujeme.

ffffffffff Početné a imperativní jsou myšlenky, které máme šířit, případy, v nichž máme vystupoval jako obhájci, v početných bojích a zápasech, jež máme vést. Jako příklady uvádím:

 • prosazování laicismu nezná meze,
 • odluka církví a státu,
 • zatavit financování kultu a náboženských škol z veřejných zdrojů.

ffffffffffMusíme rozhodně potírat jakýkoliv dogmatismus, náboženský fundamentalismus a zhýralé a zmrtvující sektářství.
Také je naší povinností  odsuzovat porušování práv žen, sexuální násilnosti a nucená manželství.
Je nezbytné obhajovat

 • právo na kritiku náboženství,
 • právo vyjadřovat se karikaturou,
 • právo na rouhání,
 • právo na uměleckou tvorbu (v divadlech, v biografech, na výstavách),
 • právo na antikoncepci a dobrovolné přerušení těhotenství,
 • právo na vědecké badání v oblasti embryonálních buněk,
 • právo na aktivní euthanasii a na konci života na asistovanou sebevraždu, a
 • právo na svobodnou volbu sexuality.

ffffffffffNaše sdružení volnomyšlenkářů bojovalo vždy za mír. Je naší povinností bojovat za nukleární odzbrojení, za zákaz chemických a bakteriologických  zbraní a za okamžité zničení vakuových bomb.

ffffffffff Vůle a nezaujatost jsou zapotřebí k tomu, aby byly dobře vedeny akce  k naplnění tak rozsáhlého programu. Sluší se také vyhnout se trojímu úskalí: být politicky korektní, být nábožensky korektní a toho nutným doplňkem je zásada: autocenzura je formou zbabělosti a často politickým kalkulem, který praktikují některá sdružení.

ffffffffff Na naší úrovni, a s prostředky nám vlastními jsme povinni předkládat důkazy odvahy šířením našich myšlenek.
Jsem přesvědčen, takový stav ducha tu bude pro každého z nás podnětem k činnosti.

ffffffffffLouis Rogerprezident Světové unie Volných myslitelů,  Brest (Francie)                    

zpět