VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

Salve Antonín Doležal! 
                                    
Josef Haubelt

ffffffffff„Od babictví k porodnictví“ (2001), „Pierre de la Ravel, pařížský porodník“ (2004), „Zakázaná slova aneb pikantní jazykověda“ (2004),  „Lékařský slang a úsloví“ (2007), „Evropa, kolébka vědeckého porodnictví“ (2007) – „Europe as the Cradle of Scientific Obstetrics“ (2007, spoluautory byli Vítězslav Kuželka a Jaroslav Zvěřina) – to jsou názvy z výběru  sličných a  poučných knížek, jimiž věhlasný  profesor porodnictví MUDr. Antonín Doležal, DrSc.(*1929)  nanejvýš volnomyšlenkářsky vstoupil do řad sciencistních historiků. A učinil tak bystře a vtipně i v „pikantní“ lingvistice, znaje latinské přísloví „Castis omnia casta“! „Čistým vše čisté!“ Mohu snad takováto ocenění vyslovit kvalifikovaně. Podobně jako on jsem kdysi přestupoval hranice svého akademického (filosoficko-historiografického) zaměření. A zdůrazňoval, že opravdová historiologie  se dále nemůže  limitovat převážně zájmem o politické, hospodářské  a kulturní děje,  nýbrž že by mělo být vzhledem k povaze dnešní civilizace jejím posláním přednostně integrovat do tradičních obrazů minulosti soubory vědomostí o dějinách věd v nejširším slova smyslu, o dějinách techniky jakož i poznávání přírody a člověka, v tom i dějiny lékařství a porodnictví. Postpromočním učitelem mi v tom  byl věhlasný geolog Radim Kettner (1891-1967) – synovec Přemysla Šámala (1867-1941),  kancléře dvou našich prvních prezidentů -  a v tomto vybočení z tradic humanitních věd  vedla cesta také tam, kde se mimořádně profesionálně vytvářel vědecký obraz minulosti našeho lékařství a porodnictví. K našemu dnešnímu jubilantovi, k profesoru MUDr. Antonínu Doležalovi, DrSc. A to tím spíše proto, že na průsečíku našich drah stál především pařížský porodník osvícenského věku Pierre de la Ravel, z mého azimutu pak  dvojí vydání synkretické kresby po husitské reformaci druhého vrcholení našich  dějin ve dvou vydáních „Českého osvícenství“ (1986 a 2004).

ffffffffff Rád bych našemu dnešnímu jubilantovi dedikativně věnoval svou knížečku s názvem Jan Evangelista Purkyně (1787-1869): je jí třiadvacet let, a nezačala ještě podle mého mínění stárnout. Náš přírodovědec, lékař a fyziolog začínal totiž v mém kraji,  jako piaristický novic v Lipníku nad Bečvou a ve Staré Vodě u Libavé, v  kraji, v němž u piaristů začínal také zakladatel našeho kritického dějepisectví Gelasius Dobner (1719-1790). V tom kraji, jehož Přerovem a Fulnekem procházel Jan Amos Komenský (1592-1670),  v jehož Hodslavicích se narodil František Palacký (1798-1876), v němž spatřil v Hynčicích (dnes části obce Vražné) světlo světa augustinián Johann Gregor Mendel (1822-1884). Dost důvodů k tomu, aby stále živoucí malá knížečka, která je otiskem donátorovy mysli, byla právě našemu  jubilantovi svědectvím opravdové úcty k jeho životu a dílu.!

ffffffffff Muzeum Českého ráje v Turnově uskutečnilo 6. června 2008 už druhý ročník projektu Mámení, osvědčeného už festivalu muzejních nocí. Ve zprávě o něm čteme:“V rámci dalšího doprovodného programu Muzejní noci byla v jejím úvodu zahájena - v návaznosti na výstavu konanou v budově evropského parlamentu ve dnech 2.-5. října 2007 v Bruselu - výstava Evropa – kolébka vědeckého porodnictví, se kterou souvisela komentovaná prohlídka jejího autora profesora MUDr. Antonína Doležala, DrSc.“ Konec citátu! Náš jubilant má jedinečný smysl pro humor a setkání s ním je vždy opravdu potěšením. Ptám se tedy, co nebo koho hosté vernisáže v Turnově vlastně „prohlíželi“? Jako laik vím, že smysl pro humor, optimismus a radost ze života jsou neobyčejně účinné léky, které nám sice lékaři nepředepisují, avšak jež jsou jistou zárukou dlouhověkosti. Nebesa ať na nás oba - i na mne - aspoň dvě další desetiletí počkají! Přeju tedy našemu jubilantovi jak jménem svým tak i za představenstvo Světové federace Volné myšlenky, jehož jsem voleným členem, mnohá další léta a v nich jak v kruhu rodinném tak i v kruhu věrných svobodomyslných  přátel jenom radost a veselí! 


 zpět