VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

Podivné argumentace na obhajobu církevního a vládního pojetí zákona o narovnání majetkových vztahů

Ing. Rudolf Krejčí

ffffffffffK otázce správnosti či nesprávnosti expertizy UK.

ffffffffffPři uveřejnění na přelomu let 1998 a1999 církev odváděla pozornost od obsahu a dosahu expertizy a soustřeďovala ji – a tisk ji následoval – na otázku autorství.
ffffffffffV textu na internetové stránce www.kardinal.cz s názvem „Jednání mezi státem a církvemi začíná“ autor píše m.j.: „…názory na majetkové vyrovnání, vyslovované v současnosti různými vládními činiteli, jsou objektivní a reálné….bylo upuštěno od názorů, že církev svůj majetek nikdy nevlastnila…To je důležitý obrat…“
ffffffffff(Expertiza Univerzity Karlovy nejsou „názory“, ale odborná analyza zákonů a výroků soudů a správních úřadů. Tu je jistě možno napadnout, ale jen stejně odbornými argumenty. Kr)

ffffffffffText jednoho odstavce dopisu předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka č.j. 18069/07-OSV z 29.listopadu 2007:
„3.  Vámi citovaná expertiza doc.Mikuleho a doc.Kindla je autorům návrhu věcného záměru zákona samozřejmě známa, stejně však též posudky jiných odborníků a renomovaných pracovišť (Ústav státu a práva, Západočeská univerzita, Masarykova univerzita). Ujišťuji Vás, že při přípravě návrhu věcného záměru zákona bylo přihlédnuto k úplně dostačujícímu souboru názorů právních a legislativních odborníků. Je zřejmé, že návrh majetkového narovnání je v souladu s právním řádem České republiky.“

ffffffffffObdobně se vyjádřil ministr kultury Václav Jehlička v dopise čj. 1877/2008 z 19.února 2008. Mezi jiným píše:
„3.  Vámi citované odborné expertizy a názory jsou nám známy, stejně jako posudky jiných odborníků a renomovaných pracovišť (Ústav státu a práva, Západočeská univerzita, Masarykova univerzita). Ujisťuji Vás, že při přípravě návrhu věcného záměru zákona bylo zodpovědně přihlédnuto k plně dostačujícímu souboru názorů právních a legislativních odborníků. Z nich pro náš úřad vyplývá, že připravovaná legislativní norma majetkového narovnání je v plném souladu s právním řádem České republiky a respektuje rovné postavení církví a náboženských společností.“

ffffffffff(‚Nestačí se jakýchsi jiných expertiz dovolávat, je nevyhnutelné je v plném znění uveřejnit a tím umožnit odbornou diskusi, v krajním případě požádat soud o rozhodnutí. Je to klíčový problém. Kr.)

V obecné rozpravě Sněmovny 29.dubna 2008 k tisku č. 482

ffffffffffPoslanec František Laudát
ffffffffffPokud se týká oné již opakovaně zmiňované studie Univerzity Karlovy, nevím, zda osoba, která je spolu s doktorem Mikulem uváděna jako další ze zpracovatelů odborné analýzy, pan Kindl, je tatáž osoba, která v roce 1984 víceméně sepsala tuto knížečku, a už tady zřejmě z ní něco zaznělo, ale pokud bych tady začal předčítat, tak všem lidem, kteří v roce 1989 chtěli dosáhnout jisté společenské změny, by se asi obracel žaludek.
ffffffffffPoslanec Pavel Severa (předseda klubu poslanců KDU-ČSL)
Nyní se vrátím k tomu, čím tady bylo argumentováno a s čím přišla i sociální demokracie ve své takzvané analýze, že údajně církev nemá nárok na část odškodnění. V této analýze totiž zaznívá argument, že církve a náboženské společnosti nikdy majetek nevlastnily a že k žádným křivdám vlastně nedošlo, tedy proto není co napravovat. A je až překvapující, že takováto tvrzení mohou být v demokratické společnosti vydávána za objektivní a neextremistické závěry. To je opravdu s podivem.
ffffffffffV historii totiž tento názor zastával už zmiňovaný prof. Hobza, na kterého se právě odvolává i tato analýza sociální demokracie. Co na tom, že prof. Hobza byl jedním z aktivních účastníků monstrprocesů v padesátých letech, kde jako soudní znalec výraznou měrou přispěl k odsouzení věřících k mnohaletým žalářům? V jeho znaleckých posudcích jsou perly a věty, kde například uváděl: Je obecně známo, že papež stojí v táboře imperialistických amerických sil štvoucích lidstvo do třetí světové války. Vatikánská špionáž předstihuje svými výsledky všechny špionážní systémy státní. - To je pan prof. Hobza, na kterého se odvolává sociální demokracie! A právě podobnými slovy přispěl k odsouzení opata Anastáze Opaska na doživotí.
ffffffffffDále tady zazněl odkaz pana místopředsedy Filipa na právně historickou expertizu Karlovy univerzity. Takže se podívejme na tuto slavnou takzvanou historickou expertizu Karlovy univerzity. Její autoři v době komunismu publikovali oslavné články o tom, jak komunistický režim zatočil s církvemi, které jsou - a nyní cituji zase jednoho z autorů expertizy - negativním dědictvím vykořisťovatelské společnosti a nositelem odporu poražených tříd.
ffffffffffAno, jistě, svoji expertizu v té době přizpůsobili té nové době, a tak se neodvážili tvrdit, že majetek církvím nikdy nepatřil. Oni pouze v té expertize uvedli, že dispozice s majetkem podléhala v minulosti určitým omezením.
ffffffffffChce-li někdo argumentovat touto expertizou vytvořenou právě na objednávku vlády sociální demokracie, musí chtě nechtě přiznat, že ani ona, ani tato expertiza nezpochybňuje vlastnické právo církví a náboženských společenství k jejich majetku. Dokonce i komunistická totalita respektovala majetek církví jako majetek soukromý. Pokud by bylo pravdivé tvrzení prof. Hobzy, že "nelze mluviti o konfiskaci takzvaného církevního majetku, nýbrž o jeho eventuelním určení pro jiný státní účel", tak by nemusel komunistický režim přistupovat ke znárodňování a zestátňování tohoto majetku. Státní majetek přece není zestátňovat potřeba. Komunisté v padesátých letech to věděli a je zarážející, že to dnešní demokratická levice neví a zastává pozice ještě extrémnější než v té době.
ffffffffff(Místo věcných argumentů podpásové údery až denunciace autorů. Vlastnické právo církví nezpochybňuje nikdo, ani ta expertiza. Ta na základě argumentů na 16 stránkách dochází k závěru, že na veřejnoprávním charakteru většiny katolického majetku se nezměnilo nic od dob císařů Josefa II. a Františka Josefa do roku 1991. Buď je to tak a pak je třeba návrh zákona zahodit nebo není to tak a pak se někdo z univerzity musí omluvit za to, že v roce 1999 uvedl vládu v omyl. Ta totiž usnesením č. 103 z 1.února 1999 rozhodla vycházet z expertizy při dalších jednáních s představiteli katolické církve.  Kr.)

ffffffffffNa citát z textu ústavního soudce JUDr.Stanislava Balíka
ffffffffffJmění nadační tu nenáleží ani státu nebo obci nebo jiné korporaci, ani jednotlivé fyzické osobě, zejména ne snad jednotlivým osobám, jichž prospěchu nadace má sloužiti (destinatářům), jako nemocným, sirotkům, chudým, kmetům, pocestným, dětem, nýbrž činí zvláštní jmění, příslušející samostatně a výhradně k tomu neb onomu účelu zbožnému. Samostatné nadace toho druhu, tzv. piae causae jsou tedy samy pro sebe právnickými osobami, jsou samy subjektem práv a právních závazků, příslušejících k účelu nadačnímu.“
pan ministr Jehlička ve výše uvedeném dopise reaguje takto:
„4.  Dále mám za to, že názor pana doktora Stanislava Balíka svědčí naopak navrhovanému řešení a dokládá , že církve a náboženské společnosti byly a jsou subjekty vlastnického práva …“

(Jak již výše uvedeno, záměrně se zaměňuje obecné vlastnické právo za právo bez omezení vlastnit konkrétní nadační majetky.  Kr.)

ffffffffffK upozornění, že dnes se pozemkové vlastnictví  bez dotací neobejde

ffffffffffKardinál Vlk v rozhovoru s Viliamem Buchertem,  Právo 23. prosince. 2003
„…Ale chceme být zásadně ekonomicky nezávislí na tomto státu, což dnes není. Církev je placena z výtěžku toho církevního majetku, který stát dosud drží v rukou.  Slogany, že je placena z peněz daňových poplatníků, jsou populistické řeči..“

ffffffffffDne 3.ledna 2008 uveřejnil pan kardinál na svých webových stránkách stať „Poznámky k diskusi kolem zákona o majetkovém narovnání“ Mezi jiným píše
„Totalitní stát využíval církevní majetek a bral z něj nemalý užitek po 40 let a církvi z něj svou podporou vracel nepatrné procento. Zbytek výnosu zůstával v rukou státu. A náš demokratický režim to bohužel dělal po 18 let. Církev katolická se vzdala svého práva požadovat od státu náhradu za ušlý výnos za dobu držení jejího majetku. Kolik set miliard by to asi bylo, kdyby se to vše sečetlo!! Církev to nechala velkoryse státu. Prosím, aby se v dalších diskusích i tento veliký dluh státu vzal na vědomí. Dále tu existuje ještě vnitřní dluh, který stát zanechal ve zničených a neopravených památkách. Ten se odhadoval na zhruba 50 miliard. I to je třeba připočítat…“

ffffffffff(A co ty věčné nářky nad nízkými dotacemi zemědělské výroby??  Kr.)

ffffffffffKonference: Narovnání vztahu mezi církví a státem: aktuální reflexe 31.1.2008
CEVRO Institut Praha

ffffffffffZ přednášky arcibiskupa Jana Graubnera

ffffffffff„…Byli jsme lživě osočováni, že žijeme z peněz daňových poplatníků, ačkoliv stát mohl mít z našeho majetku větší výnosy, než nám dával, takže jsme byli ve skutečnosti jeho sponzory…. ani se nevypořádávají výnosy, které od roku 1948 až dosud plynuly do státního rozpočtu z původního církevního majetku (zvláště z lesní a zemědělské půdy).

ffffffffff(Mylnost této téze lze doložit konkrétními čísly. Ta pan ministr Gandalovič má.  Kr.)

Ing. Rudolf Krejčí  -   květen 2008

zpět