VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

 

Co byste třeba chtěli vědět o Volné myšlence ČR

            Je to organizace občanů založená před více než sto lety jako součást  Mezinárodní unie volnomyšlenkářů. Je také členem Mezinárodní humanistické a etické unie (IHEU)   Proto  byl  původní název rozšířen o slova „humanistické a etické sdružení občanů bez vyznání“. Během sta let se měnila společnost, církve, zejména katolická, a nutně se postupně musely měnit úkoly a program Volné myšlenky ČR.

            Stanovy určují, že běží o organizaci dobrovolnou, světonázorově nenáboženskou. VMHES je organizace všech občanů starších 18 let, kteří své názory a postoje opírají o vědecké poznatky o přírodě a společnosti. Hlavním obsahem činnosti je výchovně vzdělávací působení formou besed, přednášek, seminářů a prostřednictvím informačních a studijních materiálů. VMHES spolupracuje s občanskými sdruženími a rozvíjí dialog s různými světonázorovými směry. Neodmítá  spolupráci a součinnost s věřícími. (článek II. stanov)

            Právem člena je být informován o činnosti VMHES (tomu slouží hlavně čtvrtletník „Maják“), vyjadřovat se k ní, účastnit se práce v ní, volit a být volen. Povinností člena je jednat v souladu se stanovami, platit členské příspěvky a podle svých možností se aktivně podílet na činnosti organizace.  (článek III.) Nejvyšším orgánem VMHES je republiková valná hromada. V období mezi valnými hromadami řídí práci republiková rada (článek V.) Návrh projednávaný v kterémkoliv orgánu je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů (článek VII), přednost má však rozhodování dohodou.

            Humanismus chápeme jako historicky podmíněný souhrn morálních norem formulovaných člověkem v zájmu přežití jednotlivců a společnosti. Člověku je dáno pátrat a nalézat příčiny všeho, co ho obklopuje. Zajistit to, znamená podstatně větší naději na přežití. Náboženství tuto potřebu uspokojuje iracionálními cestami, humanismus cestami vědeckými. Nikoho o ničem nechceme přesvědčovat, ale jen poukazovat na to, o čem by každý měl ve svém vlastním zájmu samostatně kriticky přemýšlet. Jednáním pak podobně smýšlejících lze dosahovat žádoucích cílů.

            Pokud jsou Vám výše uvedené věty blízké, souzní s Vašimi poznatky a názory, můžete si vyžádat bližší informace na adrese volna.myslenka@tiscali.cz.

 

zpět