VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

 

            Právně historická expertiza Univerzity Karlovy v Praze právního postavení tzv.katolického církevního majetku v druhé polovině 19. a ve 20 století na území dnešní ČR 
(http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/katmaj.htm)

Souhrnné závěry (část)

  1. Vzhledem ke svému mezinárodnímu rozměru a původnosti moci nebyla církev římskokatolická zpravidla v nauce uznávána za veřejnoprávní korporaci….Proto pouze jednotlivé církevní instituce jakožto právnické osoby (kostel, farní obročí, kapitula, nadace apod.) mohly být subjekty majetkoprávních vztahů.

 

  1. …Zákon podmiňoval platnost závažnějších majetkoprávních úkonů (každého právního jednání o církevním jmění, které přesahuje rámec obyčejné správy a má větší důležitost, zejména zcizení nebo zatížení tohoto majetku či koupě majetku nového)  předchozím souhlasem státní správy. Dispozice s majetkem církve byla tedy veřejným právem výrazně omezena…..
  1. OD 1. 11. 1949 byly sice zrušeny všechny předpisy (pocházející zejména z doby starého Rakouska),  které upravovaly poměry mj. církve řimskokatolické, nová zákonná úprava však v podstatě zachovala principy úpravy dosavadní, pokud jde o dozor státu na majetek církve a požadavek předchozího souhlasu státní správy ke zcizení nebo zavazení tohoto majetku. Ustanovení o dozoru státu a předchozím souhlasu státní správy byla zrušena teprve dnem 15. 4. 1992, resp. 20. 11. 1992.

 

  1. Tzv vrácení majetku, který byl církvi římskokatolické odňat před 20. 11. 1992, resp. 15. 4. 1992 by nebylo restitucí (uvedením do původního stavu), protože odňat byl majetek podléhající uvedenému omezujícímu režimu, kdežto nyní je podle zákona č. 308/1991 Sb.církev oprávněna disponovat svým majetkem zcela volně.  

(zvýraznil Kr)

 

 

Vláda vzala expertizu na vědomí svým usnesením  č. 103 ze dne 1. února 1999 a uložila úkol „ministru kultury a předsedovi Komise vlády ČR pro otázky vztahu státu a církví vycházet ve své činnosti v uvedené komisi z obsahu zprávy“.

zpět