VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

Proč humanismus?

Levi Fragell

ffffffffffPo dobu všech těch let, co jsem aktivně působil v mezinárodním humanistickém hnutí, jsem důrazně doporučoval svým přátelům ve světských, racionalistických a volnomyšlenkářských seskupeních, aby při pojmenování svého světového názoru  používali substantivum humanismus. Nedomnívám se ale, že by se přitom neměli organizovat v sekularistických, racionalistických a volnomyšlenkářských spolcích: to všechno jsou důležité aspekty humanismu, za něž se vyplatí bojovat. S takovýmito provokativními názvy se upře mnohem snadněji pozornost na naše myšlenky než jenom s označením humanismus. Jedním z příkladů nechť je Společnost pohanů v Norsku anebo Společnost ateistů v Dánsku. Mezi studenty, mladými radikály a ve spolcích, které chtějí skutečně vyvolat zájem, může používání takovýchto označení přinést úspěch anebo aspoň zábavu.

ffffffffff Jsme-li už za vodou a jsme přijímáni  jako normální lidské bytosti, pak můžeme vyslovit formulaci základního principu IHEU (International Humanist and Ethical Union): „Humanismus je demokratický a etický světový názor, jehož vyznáním je zásada, že lidské bytosti mají právo a odpovědnost vtisknout smysl a tvar lidským a jiným přirozeným hodnotám prostřednictvím etického základu v duchu rozumu a svobodného zkoumání a na základě lidských schopností.“ Až do tohoto okamžiku se kdokoliv kolem vás bude cítit pohodlně, bude přitakávat a přitom se usmívat. Pak je možno vyslovit poslední větu: „Tento světový názor není teistický a nepřijímá pohled, který spatřuje ve skutečnosti  nadpřirozenost.“

ffffffffff V této chvíli však už určitě vyvoláme jisté zmatení. Někdo zvedne obočí a pokud snad bude nablízku nějaký teolog, řekne vám, že je také humanistou – nebude však souhlasit s vaší poslední větou o ateismu. A vy mu odpovíte přátelsky, že nepochybujete o tom, že vyznává humanistické postoje, ale že řeč se vede o světonázorovém humanismu v tom smyslu jaký uvádí Malý oxfordský slovník (Little Oxford Dictionary):“Základem nenáboženské filozofie jsou liberální lidské hodnoty“.

ffffffffff Je zřejmé, že mnozí se pokládají za humanisty jenom proto, že je zajímají lidské hodnoty anebo blahobyt spoluobčanů. Podle mne je však příliš pesimistické konstatovat, že se tento výraz používá  různými způsoby a my tak přicházíme o právo používat jej jako přívlastek pro všechna ta seskupení, které se sdružují v Mezinárodní humanistické a etické unii.

ffffffffff Téměř všechny mezinárodní slovníky vysvětlují význam slova humanismus ve smyslu nenáboženského světového názoru.  Uveďme alespoň dva příklady:

ffffffffff Collins Dictionary:“(Humanismus) znamená odmítnutí významu  náboženství  pro pokrok lidstva; ten je výsledkem jeho vlastního úsilí“. Chambers Dictionary:(Humanismem) je jakýkoliv systém, který klade hlavní důraz na lidské zájmy a lidskou mysl a odmítá nadpřirozenost, víru v boha atd;“

ffffffffff Při hledání na internetu mi vyhledávač Google nalezl při zadání slova humanismus 456 000 odkazů. Prohlédl jsem prvních třicet z nich. Dvaadvacet se týkalo nenáboženského světonázorového humanismu. První úplná definice humanismu na stránce Google  pocházela z internetové encyklopedie Wikipedia:“Humanismus znamená závazek hledat pravdu a morálku lidskými prostředky při současném uplatňování zájmů člověka. Humanismus odmítá ve svém zaměření na schopnost sebeurčení nadpřirozená zdůvodnění, například závislost na víře, oporu o nadpřirozené anebo božsky zjevené texty.Humanisté prosazují universální morálku založenou na společných kvalitách lidské přirozenosti a hlásají, že řešení sociálních a kulturních problémů lidstva nemůže být náboženské.“ Toto vysvětlení najdou studenti na celém světě, pokud hledají na internetu definici pojmu humanimus. Proč bychom se měli stydět ukázat na sebe sama a uzavřít:“Přesně tak! To jsme my, to je náš názor na svět!“

ffffffffff Humanismus je jako celosvětové hnutí organizován jenom pětapadesát let. V roce 1952 byli mezi těmi, kteří se sešli v Amsterdamu k založení Mezinárodní humanistické a etické unie (IHEU – MHEU), mnohé vážené a známé osobnosti, například Sir Julian Huxley. Byli to odborníci, kteří zastávali vrcholová místa v OSN, profesoři, učenci, lékaři a spisovatelé. Vedli dlouhé diskuse o prioritách humanistické organizace, nikoliv však o tom,  že humanismus je sekulární světový názor.

ffffffffff Svými humanistickými vizemi reagovali na dramata zla, kterých byli svědky na prahu vlastních domovů -  na druhou světovou válku, na fašismus a nacismus. Uvědomovali si, že úpadkem etiky a občanských hodnot, holokaustem anebo atomovým útokem na dvě japonská města byly zkompromitovány nejenom politické ideologie, ale i náboženství. Nevěřili v obnovu toho, co tu jednou už bylo. Chtěli vytvořit něco nového – humanistické vědomí, jež spolu s právě založenou OSN a Všeobecnou deklarací lidských práv mohlo pro další generace zabezpečit demokracii a mír.

ffffffffffŽe by ve svém úsilí neuspěli? Nikoliv, proces tento byl příliš pomalý. Humanismus zaznamenal velký úspěch v šíření svých poselství na předměstích Amsterdamu anebo New Yorku. I dnes bojujeme proti nedemokratickým hnutím, náboženskému a církevnímu fundamentalismu a etnickému šovinismu. V mnohých částech Evropy však máme mír už dlouhá desetiletí. Vůbec poprvé za staletí se zdá být nemyslitelným, aby státy jako Německo, Velká Británie a Francie zaútočily jeden na druhého. Musíme ale konstatovat, že křesťanská pravice ve Spojených státech a její vliv na americkou politiku představuje vážnou překážku pro západní humanismus a má tragické následky také pro státy a kultury, které leží daleko od amerického kontinentu.

ffffffffff Avšak  ti, kteří jsou ještě pamětníky na rasově segregovanou americkou společnost padesátých let minulého století, na Ku Klux Klan, na násilí a nespravedlnost vůči liberálně smýšlejícím lidem v době McCarthyho, si uvědomují, že k lidskému pokroku došlo i v USA.

ffffffffff Humanismus je ideologií, světovým názorem, který se na světové scéně objevil v čase, kdy iracionální myšlenkové systémy už prokázaly své slabiny.

ffffffffff Nadešel už čas, aby humanismus nahradil selhávající ideologie a iracionální myšlenkové systémy na nových kontinentech, daleko od Evropy a Ameriky? Tak zní klíčová otázka dnešní doby! Jsem přesvědčen, že dynamika humanistického rozvoje je kreativním procesem, který se vytváří tehdy, když krize poškozují anebo ničí hodnoty a kultury, že humanismus bude adekvátní odpovědí na základní problémy v prostoru indického subkontinentu, Afriky, v některých postsovětských republikách, v zemích Blízkého východu a Střední a Jižní Ameriky.

ffffffffff Pád fundamentalistických náboženství, který nastává, se může stát výzvou pro racionalitu a toleranci humanistických pozicí. Zvyšující se úroveň vzdělání a rozšiřování elektronických medií výrazně ulehčí informovanost o této alternativě.

ffffffffff Takovýto potenciál humanismu se vrací k úvodu, který je také mým závěrem: lidé musí vědět, kdo jsou humanisté, a my být vnímáni jako humanisté, jako pozitivní alternativa vůči totalitě, fundamentalismu, iracionalitě a rasismu. Humanisté by se neměli skrývat v uzavřených klubech. Měli by být mezi prvními, kdož vyjdou do ulic pochodovat za svobodu v soukromém i veřejném životě, proti nespravedlnosti, kteří budou odhalovat podvodníky a podvody ve vědě a v náboženství, prosazovat rovnost práv, protestovat proti násilí v rodinném životě i v sociálních, obecných i etnických krizích.  Jaký však můžeme mít jako skupiny a jako spolky vliv, nebudeme-li se organizovat jako humanisté?

ffffffffff Hlavní odpovědností IHEU (MHEU) jakož i našich národních  seskupení na všech kontinentech  je proniknout ke všem lidem, vzkázat jim, že jsme, a že jsme připravení poskytovat jim podporu – a že od nich očekáváme aktivní činnost při realizaci globálního humanistického projektu: je jím vytvoření alternativy vůči iracionálním, pověrčivým a nelidským ideologiím.

ffffffffff Addendum: Levi Fragell má rozhodující zásluhy o vytvoření mimořádně aktivní Humanistické asociace Norského království. Byl mnoho let prezidentem Světové humanistické a etické unie. Mimořádně se na světovém kongresu IHEU v Mexico City zasloužil o přidružené členství tehdejšího Svazu volnomyšlenkářů Československa  v IHEU. Proto se také po vzniku České republiky naše hnutí vrátilo k tradičnímu názvuVolná myšlenka ČR, avšak s dodatkem  „...humanistické a etické sdružení  občanů bez vyznání“. JH

zpět