VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

Představy pana kardinála Vlka o právních nárocích katolické církve na tzv. majetek.

Dne 3.ledna 2008 uveřejnil pan kardinál na svých webových stránkách stať „Poznámky k diskusi kolem zákona o majetkovém narovnání“. Mezi jiným píše:
„…Spíše by se měli poslanci divit, že církve vůbec přijaly tak dlouhou a nejistou dobu splácení a nežádaly splatit vše hned anebo za kratší dobu…
Jako katolické diecéze jsme udělali historický krok, vzdali jsme se svého majetku a nechali ho v rukou státu, aby s ním po podepsání příslušných dohod mohl volně nakládat… Tento postoj katolické církve je velikým vkladem do řešení a umožní realizaci mnoha projektů obcí a krajů…


Pro řády v katolické církvi byla dohodnuta naturální restituce jejich majetku. Toto řešení je prostá spravedlnost….
Za nevrácený majetek, který zůstane v rukou státu a obcí, bylo konsensuálně na základě ekonomických podkladů dohodnuto odškodnění ve výši 83 miliard, jejichž vyplácení se rozložilo na dobu 60 let s úročením ve výši 4,85 %....

Podpora bude dle provedeného ujednání vyplácena ještě po dobu 20 let s tím, že bude postupně klesat až do nuly…. Za tuto podporu se církve v konsensu vzdaly požadavku valorizace vyplácené náhrady...

Totalitní stát využíval církevní majetek a bral z něj nemalý užitek po 40 let a církvi z něj svou podporou vracel nepatrné procento. Zbytek výnosu zůstával v rukou státu. A náš demokratický režim to bohužel dělal po 18 let. Církev katolická se vzdala svého práva požadovat od státu náhradu za ušlý výnos za dobu držení jejího majetku. Kolik set miliard by to asi bylo, kdyby se to vše sečetlo!! Církev to nechala velkoryse státu. Prosím, aby se v dalších diskusích i tento veliký dluh státu vzal na vědomí. Dále tu existuje ještě vnitřní dluh, který stát zanechal ve zničených a neopravených památkách. Ten se odhadoval na zhruba 50 miliard. I to je třeba připočítat.

Komunistický stát zrušil v r. 1949 výše citovaným zákonem tak zvané patronáty /něco jako trvalé sponzory/…. Ani jeden ani druhý stát je však neplnil. Ze zákona tu byly ještě i další třeba drobnější povinnosti. Církev tyto dluhy státu, i když ze zákona mohla, nikdy nevyčíslovala.
Turistický ruch přináší státu cca 70 miliard ročně… I tady by bylo spravedlivé aspoň 1% poskytnout na.. udržování a opravy…. Při pohledu na tyto skutečnosti bych od druhé strany očekával spíše pozitivní hodnocení onoho velkorysého gentlemanského jednání církve….“

Z výše uvedeného lze udělat jen tyto závěry:

  1. Minulý režim odebral církvi vlastnictví tak obrovského majetku, že podpora vyplácená ročně podle zákona č.218/1949 Sb. na hospodářské zabezpečení církve byla jen nepatrným zlomkem výnosů státem zadržovaných církevních majetků. V součtu by šlo o stamiliardy. Církev se vzdává zákonného nároku na náhradu.
  2. Církev se vzdává práva na valorizaci splátek náhrady dohodnuté za nevydaný její majetek.

Souhlasíme s panem kardinálem, že „zůstává velká otázka o kvalitě vedeného dialogu a o znalosti věci“ a že „je nutné připomenout některé skutečnosti, které dosud nebyly dostatečně vzaty na vědomí“.

Takovou zcela zásadní skutečností je fakt, že církev nebyla vlastníkem tohoto majetku v dnešním slova smyslu, ale měla jen právo hospodaření a užívání výnosů. Vyplývá to z rozboru doloženého poukazy na rozhodnutí soudů a správních úřadů. Expertiza je již skoro deset let na adrese http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/katmaj.htm.
Proti ní stojí jen tvrzení, že existují jiné expertizy dávající za pravdu požadavkům církve.

Pan kardinál mluví o patronátech. Ty existovaly, ale nebyla to nadační jmění, která si církev dnes přivlastňuje. To je jakoby si kdokoli dělal nárok na jmění nadace Nobelovy nebo Hlávkovy.

Další skutečností, kterou představitelé církve záměrně přecházejí, je zcela zásadní změna v zemědělství a lesnictví, ke které došlo. Církevní nadace vznikaly postupně v dobách, kdy tam pracovalo více než 80 % obyvatelstva včetně dětí od 4-5 let věku. Pracovalo se ne od slunka do slunka, ale „od nevidím do nevidím“ za polívku. Dnes jde do zemědělství ročně 40 milard při podprůměrných příjmech ať již zaměstnanců nebo vlastníků. Je matením veřejnosti tvrzení, že pozemkové vlastnictví dnes může produkovat hodnoty spotřebovávané jinde.

zpět